☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Środa Śląska
Grafika zawierająca herb PSSE Środa Śląska

Poniedziałek 19.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Ogrody Zamkowe 5, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: psse.srodaslaska@pis.gov.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): nr tel. 713176293 (dyrektor)

Adres skrzynki ePUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP

dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pssesrodaslaska.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa:

1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.) 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 151) 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 917 z późn. zm.) 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 143) 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 122 z późn. zm.) 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 783 z późn. zm.) 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2134) 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1332 z późn. zm.) 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 149 z późn. zm.) 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1201 z późn. zm.) 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (t.j. Dz.U. z 2017r, poz.1257 z późn. zm.) 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 475 z późn. zm.) 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 412 z późn. zm.) 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.) 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1764 z późn. zm.) 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej. – występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, – celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; – stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; – ewentualnym źródle pozyskania danych; – udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; – planowanego okresu przechowywania danych. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Wytworzył:
Tomasz Rekusz
(2020-04-15)
Udostępnił:
Tomasz Rekusz
(2020-04-15 10:07:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Rekusz
(2020-04-15 10:07:23)

 
 
liczba odwiedzin: 282234

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X